top of page

Privacyverklaring

Als je een van onze websites bezoekt, informatie aanvraagt of bestelling plaatst via onze websites, telefonisch contact met ons opneemt en/of je bij ons aanmeldt, of een andere dienst aanvraagt, dan verwerken wij persoonsgegevens. Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van jouw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de ePrivacy richtlijn. In deze privacyverklaring lees jij hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Deze verklaring is alleen van toepassing op de platformen die eigendom zijn van Instructiefilm.nl.

 

Wat is persoonlijke data en wat wordt bedoeld met verwerken van persoonlijke data?

Persoonlijke data betreft alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om een naam, contactgegevens of enig andere manier van informatie die kenmerkend zijn voor een natuurlijke persoon, zoals een e-mailadres of een rekeningnummer.

 

Onder het verwerken van persoonlijke data wordt verstaan een verwerking of een geheel van verwerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, zoals verspreiden, aanpassen of opvragen.

 

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke data?

Instructiefilm.nl is in de meeste gevalle verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonlijke data. Dit betekent dat Instructiefilm.nl het doel en de middelen van de verwerking bepaald en dat Instructiefilm.nl verantwoordelijk is voor het voldoen aan wet- en regelgeving. U kunt ons bereiken via info@instructiefilm.nl

 

Waarom gebruiken we uw persoonlijke data?

 • om contact met je te kunnen opnemen;

 • om jou informatie te sturen;

 • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;

 • voor het informeren en adviseren;

 • voor het doen van aanbiedingen;

 • voor het uitvoeren van onderzoeken;

 • voor het deelnemen aan trainingen;

 • klantrelatiebeheer;

 • voor het afhandelen van klachten en complimenten;

 • om belangenbehartiging te kunnen uitvoeren;

 • om je bestelling te kunnen uitvoeren;

 • om je support te kunnen bieden.

 • voor de behandeling van klachten en complimenten;

 • om ons bedrijf te kunnen verdedigen in juridische geschillen en om onze wettelijke rechten te verdedigen.

Waarom mogen wij uw persoonlijke data verwerken?

Volgens de wet- en regelgeving, in het bijzonder de AVG, mag Instructiefilm.nl alleen persoonsgegevens verwerken als een van de rechtsgronden van toepassing is. Instructiefilm.nl hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • na verkregen toestemming van de persoon wiens persoonsgegevens wij verwerken;

 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;

 • om te voldoen aan de wet;

 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van Instructiefilm.nl, waarbij Instructiefilm.nl ervoor zorgt dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

 

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke data?

Instructiefilm.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in ieder geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

 

Hoe verkrijgen wij uw persoonlijke data?

We verkrijgen uw persoonlijke gegevens omdat u informatie bij ons opvraagt, met ons communiceert via onze website, ons e-mailt, ons belt of wanneer we elkaar persoonlijk ontmoeten. We verkrijgen ook informatie over u wanneer u solliciteert naar een vacature bij ons bedrijf of interesse toont in de vacature door contact met ons op te nemen.
 

Uw rechten als betrokkene

Betrokkenen hebben rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens en de verwerking ervan. Het gaat hierbij om de volgende rechten:

 

 • Recht van inzage (Art. 15 AVG). Dit recht houdt in dat u, als betrokkene een organisatie mag vragen of deze persoonsgegevens heeft vastgelegd en zo ja, welke.

 

 • Recht op rectificatie (Art. 16 AVG) Dit recht houdt in dat u, als betrokkene een organisatie mag vragen om onjuiste persoonsgegevens te corriceren om te voorkomen dat een verwerking plaatsvindt op basis van onvolledige gegevens.
   

 • Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’) (Art. 17 AVG) Dit recht houdt in dat u, als betrokkene een organisatie mag vragen om persoonsgegevens te verwijderen in het geval dat:

 1. De persoonsgegevens niet langer nodig voor doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt

 2. De verwerking was gebaseerd op toestemming maar is ingetrokkenen er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking

 3. Er is door de u bezwaar gemaakt tegen de verwerking en de concrete afweging tussen het gerechtvaardigde belang is minder dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene.

 4. De persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt.

 5. Er geldt voor de organisatie een wettelijke verplichting om gegevens te wissen die voortvloeit uit Europees of Nederlands recht

 

 • Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG) Dit recht houdt in dat de persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt mogen worden en niet gewijzigd mogen worden.

 

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens/dataportabiliteit (Art. 20 AVG). Dit recht houdt in dat als de verwerking is gebaseerd op toestemming of op basis van een contract heeft de betrokkene het recht om een kopie van de data te ontvangen in een gestructureerd, machineleesbaar formaat.

 

 • Recht van bezwaar (Art. 21 AVG). U kunt bezwaar uitoefenen wanneer de gegevensverwerking gebaseerd is op gerechtvaardigd belang of algemeen belang.

 

U kunt bovenstaande rechten gebruiken nadat wij uw identiteit hebben bevestigd. Na bevestiging ontvangt u een antwoord betreffende uw verzoek binnen 30 dagen.

 

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw privacy verzoek is afgehandeld? U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via: dien een klacht in.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief van Instructiefilm.nl. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte met nieuws over ons bedrijf en relevante aanbiedingen. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de mailinglijst van de nieuwsbrief wanneer u contact met ons heeft gehad. In elke nieuwsbrief die u ontvangt, staat een link waarmee u zich kunt afmelden voor het ontvangen van deze nieuwsbrief.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt Instructiefilm.nl?

We verzamelen de volgende informatie van u:

 • Namen

 • Persoonlijke en zakelijke adressen

 • Persoonlijke en zakelijke telefoonnummers

 • Bedrijfsnaam

 • Persoonlijke en zakelijke e-mail adressen

 • Informatie die wordt verzameld via onze contactformulieren en/of e-mal correspondentie

 • Documetatie met betrekking tot vacatures, zoals motivatiebrieven, uw CV, uw foto en informatie betreffende referenties

 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens en waarom?

We gebruiken derde partijen om onze Platforms te beheren. Het is mogelijk dat deze derden toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Als dat het geval is, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend worden gebruikt voor de beoogde doeleinden. Uw persoonsgegevens worden in geen geval door Instructiefilm.nl verkocht aan derden. Instructiefilm.nl kan uw persoonsgegevens uitwisselen tussen de verschillende medewerkers binnen de organisatie, voor zover dit nodig is met het oog op het doel van de gegevensverwerking.

Versturen van persoonsgegevens buiten de Europees Economische Ruimte (EER)

Wij zorgen ervoor dat onze derde partijen uw gegevens niet zomaar buiten de Europese Unie verwerken. Indien dit het geval is, hebben wij met deze partij een overeenkomst gesloten waarin het beschermingsniveau van de AVG is gewaarborgd. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is, indien u hiermee instemt, of indien wij een legitiem belang hebben om dit te doen.

 

Beveiliging

Instructiefilm.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Instructiefilm.nl heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen genomen. Uw gegevens worden via beveiligde internetverbindingen via internet verzonden. Wij verplichten derde partijen die zich bezighouden met het beheer en de ontwikkeling van de Platformen contractueel om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Aanpassingen aan deze Verklaring

We behouden het recht om de Privacy Verklaring aanpassen. Kijk daarom regelmatig op onze website voor de meest recente versie.

 

Vragen?

Voor vragen over ons Privacy Beleid kunt u via mail contact met ons opnemen via info@instructiefilm.nl

 

Privacy Verklaring van 21 Juli 2023

bottom of page